Chuyện bảo vệ các chính khách quốc tế đến Việt Nam

Chuyện bảo vệ các chính khách quốc tế đến Việt Nam / Nguyễn Đức Quý. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
 119 tr. : tranh ảnh ; 21 cm
        
Dữ liệu xếp giá   
GSL: Kho mở I 
  Sơ đồ
VV 1068/2017(2591/1), VV 1069/2017(2591/2),