Spirulina - Dưỡng chất hoàn hảo cho mọi người

Tác giả: Lương Lễ Hoàng
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2017
Đặc trưng số lượng: 156 tr. ; 20 cm
Số phân loại: 613.2
                 L964-H68
Số ký hiệu: VN 600/2017,VN 601/2017