Đối phó với cá nhân độc hại ở nơi làm việc

 Mitchell Kusy, Elizabeth Holloway ; người dịch Thành Khanh, Ngọc Tĩnh. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017
        331 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21 cm
        Nguyên bản : Toxic workplace! : managing toxic personalities and their systems of power
“Đối Phó Với Cá Nhân Độc Hại Ở Nơi Làm Việc chứa đựng quan điểm giá trị về những thách thức lớn mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt trong tổ chức ngày nay. Đây là cuốn cẩm nang thiết thực cho các doanh nghiệp lành mạnh tương lai, không chỉ vì phương pháp tiếp cận hệ thống của Kusy và Holloway đối với cá nhân độc hại, mà còn vì cách thức độc đáo của họ trong việc tạo ra các cộng đồng gắn kết với nhau bằng sự tôn trọng, từ đó tác động đến trách nhiệm xã hội và lợi nhuận tổ chức.”
K.M 
  Sơ đồ
MM 27845(M65.1160), MM 27846(M65.1161),
 Kho mở I 
  Sơ đồ
VV 3051/2017(5810/1),