Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu?

:một chuyến du hành triết luận / Richard David Precht ; Trần Vinh dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2016
        506 tr. ; 21 cm
        Dịch từ nguyên bản tiếng Đức : Wer bin ich--und wenn ja, wie viele?
 
GSL: Kho mở I 
  Sơ đồ
VV 3211/2017(770/2), VV 3212/2017(770/3),