Quan và lại ở Miền Bắc Việt Nam : một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918)

    + Tác giả: Emmanuel Poisson ; Đào Hùng, Nguyễn Văn Sự dịch.
    + Ký hiệu sách : VV 4682/2018(2975/1), VV 4683/2018(2975/2),
    + NXB: Tri thức : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2018
    + Nội dung: Cuốn sách Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam - một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) của tiến sĩ Emmanuel Poisson. Sách nghiên cứu bộ máy hành chính Việt Nam thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đặt ra nhiều vấn đề như cấu trúc và sự vận hành của bộ máy quan lại, những cách thức tuyển chọn quan lại, mối quan hệ giữa nền hành chính và người dân…
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
  

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category