Tập huấn tuyên truyền hoạt động tủ sách văn hóa cơ sở và nghiệp vụ thư viện - năm 2018 Quận 10

Nhằm củng cố kiến thức nghiệp vụ về tuyên truyền tủ sách văn hóa cơ sở và thư viện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Sáng ngày 27/10/2018, Thư viện Quận 10 tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền hoạt động tủ sách văn hóa cơ sở và nghiệp vụ thư viện - năm 2018 cho cán bộ văn hóa thông tin và Ban chủ nhiệm 9 Nhà văn hóa phường.

Sau đợt tập huấn này Thư viện Quận 10 sẽ xây dựng thang điểm thi đua cho cơ sở năm 2019 có phần xử lý nghiệp vụ.