DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Một số tài liệu tham khảo:

- Luật viên chức số 58 năm 2010

- Pháp lệnh thư viện số 31 năm 2000

- Bộ tiêu đề chủ đề (khoảng 15.000 tiêu đề)

- MARC 21 rút gọn

- Quy tắc biên mục Anh - Mỹ

- Khung phân loại thập phân Dewey rút gọn ấn bản 14

- Khung phân loại thập phân Dewey và bảng chỉ mục

- Library of congress subject headdings

- Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Thư viện Quận Huyện Thị xã Thành phố trực thuộc tỉnh, ban hành kèm theo quyết định số 49/2006/QĐ-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ VHTT.

- Nghị định 72/2002/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.

- Trần Thị Hoàn Anh. Kỹ năng tổ chức kho và bảo quản tài liệu.-Hà Nội: Thế giới, 2014

- Phan Đình Nham. Giáo trình lưu trữ học đại cương.-Tp. HCM: Đại học quốc gia Tp. HCM, 2015

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category