Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu tại thư viện

Để tìm kiếm thông tin trong CSDL của thư viện KHTH TpHCM, Bạn cần sử dụng mục liên kết Tìm kiếm tài liệu trên góc trái màn hình trang Web thư viện

>

 
Màn hình sẽ chuyển sang màn hình tìm kiếm chi tiết  với các hộp nhập thông tin có các tiêu đề như sau
 


Tìm đơn giản: tìm kiếm đơn giản với các yêu cầu nhập thông tin ngắn gọn.
 
Tìm chi tiết: Tìm kiếm với các yêu cầu nhập thông tin chi tiết giúp khoanh vùng giới hạn các thông tin cần thiết.
 
Tìm nâng cao: sử dụng các toán tử  logic AND, OR, NOT… và các ký tự đặc biệt giúp cho việc tìm thông tin chính xác và đúng yêu cầu hơn – Dành cho các bạn có kinh nghiệm tìm kiếm thông tin.
Sử dụng ký tự "%" để giới hạn phạm vi cần tìm chính xác. Ví dụ:
- "%văn học%": có chứa từ "văn học"
 
- "văn học%": bắt đầu bằng từ "văn học"
 
- "%văn học": kết thúc bằng từ "văn học"
 
- "văn học": chính xác là từ "văn học"
 
Nhan đề:  Nơi bạn đánh vào tên, tựa, nhan đề của tài liệu cần tìm
 
Đăng ký cá biệt: Hiện nay là số Thư viện dùng để xác định vị trí của tài liệu. Nếu bạn đã mượn qua tài liệu một vài lần và bạn có ghi lại số Đăng ký cá biệt bạn có thể nhập lại để tìm kiếm nhanh chóng
 
ISBN: là dấu hiệu nhận dạng sách được các  tổ chức ISBN ghi cho mỗi tên tài liệu gọi là Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế
 
Tác giả: Họ tên tác giả cá nhân hoặc tác giả tập thể
 
Nhà xuất bản: nhập thông tin về nơi xuất bản, nhà xuất bản
 
Năm xuất bản: nhập thông tin về năm xuất bản, tái bản, ...
 
Chỉ số BBK: Số phân loại của tài liệu, nếu bạn đã mượn qua tài liệu một vài lần và bạn có ghi lại số BBK, bạn có thể nhập lại để tìm kiếm nhanh chóng
 
Sắp xếp theo: Tùy chọn dành cho bạn đọc muốn các kết quả được hiển thị theo thứ tự: Nhan đề chính hoặc Tác giả, Năm xuất bản, Nhà xuất bản, …
 
Hiển thị: Cho phép kết quả tìm kiếm được hiển thị theo các định dạng sau:
 
+ ISBD: Kết quả hiển thị chi tiết theo mô tả ISBD
 
+ Đơn giản: Kết quả sẽ chỉ hiển thị đơn giản các thông tin cần thiết để bạn đọc có thể tìm kiếm và mượn tài liệu
 
Giới hạn kết quả: Tùy chọn để giới hạn số lượng kết quả hiển thị trên màn hình máy tính.