HOÀNG TRIỀU NGỌC ĐIỆP - QUYỂN 2

HOÀNG TRIỀU NGỌC ĐIÊP

Gổm 3 quyển, sách chép tay được giữ trong bí các triều đình.
     - Ngôn ngữ: Hán
     - Năm viết:
        + Quyển 1 và 2: Khoảng từ năm 1841 – 1847
        + Quyển 3:         Khoảng từ năm 1885 – 1888
     - Nơi biên chép: Tại Đông Các
     - Khổ sách: 32 x 18 cm
     - Nội dung:
          + Quyển 1: Ghi chép khá đầy đủ tiểu sử của 9 đời chúa Nguyễn (bắt đầu từ chúa Nguyễn Kim đến chúa Nguyễn Phúc Thuần)

          + Quyển 2: Chép rõ từ chúa Nguyễn Phúc Luân đến vua Hàm Nghi. Tiểu sử, sự nghiệp các vua được ghi chép kỹ và rõ ràng, nhiều ghi chép cần được công bố.

           + Quyển 3: Ghi chép tiểu sử vua Đồng Khánh (1885 – 1888), có lẽ sách được chép trong đời vua này.

Đây là bộ sách rất cần cho ngành sử học vì có nhiều sử liệu chưa được công bố, nhiều chữ có thể đính chính những sai lầm như tên chúa, tên vua bị phiên âm sai.

Hình ảnh Quyển 2:

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category