Thư mục Cách mạng Tháng Tám

Thư mục Cách mạng Tháng Tám đã tái hiện một cách sinh động quá trình đấu tranh giành chính quyền đầy gian lao, thử thách của nhân dân Việt Nam. Ngoài việc trình bày quá trình diễn tiến, tính chất, đặc điểm của cuộc cách mạng, các tác giả còn đúc kết những bài học lịch sử quý báu, vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh, khối đại đoàn kết dân tộc, các trung tâm khởi nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn…, tính quyết định của nhân tố chủ quan đối với thắng lợi của cách mạng. Với thắng lợi này, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, tự quyết định vận mệnh của mình, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và giới thiệu đến quý độc giả thư mục “Cách mạng Tháng Tám” với hơn 1.600 nhan đề sách, bài báo, bài tạp chí các loại.