Lịch phục vụ: Từ tháng 01 đến tháng 5/2015

  Tình nguyện viên SIF +Xe lưu động phục vụ trường học 
   Xe lưu động phục vụ trường học (không có tình nguyện viên)
  Phục vụ tại các xã
  Ngày nghỉ ( Lễ + Tết + Chủ nhật)

Tháng 01/ 2015

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

 

1

2

Vĩnh Lộc A

(Xe thư viện)

3

4

5

6

Đa Phước

(Xe thư viện)

7

8

Đa Phước

(Đoàn Singapore + Xe thư viện)

9

Phong Phú

(Đoàn Singapore + Xe thư viện)

10

11

12

13

Phong Phú

( Xe thư viện)

14

15

Lê Minh Xuân

( Xe thư viện)

16

Lê Minh Xuân

( Xe thư viện)

17

18

19

20

21

22

Vĩnh Lộc B

( Xe thư viện)

23

Vĩnh Lộc A

( Xe thư viện)

24

25

 

26

 

27

Tân Túc

( Xe thư viện)

28

 

29

Võ Văn Vân

( Xe thư viện)

30

Vĩnh Lộc 1

( Xe thư viện)

31

 

 


Tháng 02/ 2015

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Phong Phú

( Xe thư viện)

4

5

Đa Phước

( Xe thư viện)

6

Đa Phước

( Xe thư viện)

7

 

8

9

 

10

Vĩnh Lộc B

( Xe thư viện)

11

Vĩnh Lộc A

( Xe thư viện)

12

Vĩnh Lộc A

( Xe thư viện)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

     

24

Lê Minh Xuân

( Xe thư viện)

25

26

Lê Minh Xuân

( Có đoàn Singapore + Xe thư viện)

27

Lê Minh Xuân

( Có đoàn Singapore + Xe thư viện)

28

 

 

 

 

Tháng 03/ 2015

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Phong Phú

( Xe thư viện)

4

Phong Phú

( Xe thư viện)

5

6

Vĩnh Lộc B

( Xe thư viện)

7

 

8

9

 

10

Đa Phước

( Xe thư viện)

11

12

Đa Phước

( Có đoàn Singapore + Xe thư viện)

13

Vĩnh Lộc A

( Có đoàn Singapore + Xe thư viện)

14

15

16

17

Vĩnh Lộc B

( Xe thư viện)

18

19

Lê Minh Xuân

( Xe thư viện)

20

Lê Minh Xuân

( Xe thư viện)

21

22

23

     

24

Tân Túc

( Xe thư viện)

25

26

Võ Văn Ngân

( Xe thư viện)

27

Võ Văn Ngân

( Xe thư viện)

28

 

29

 

30

     

31

 

 

 

 

 

 

Tháng 04/ 2015

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

1

Phong Phú

( Xe thư viện)

2

Đa Phước

( Xe thư viện)

3

Đa Phước

( Xe thư viện)

4

 

5

6

7

Tân Túc

( Xe thư viện)

8

9

Vĩnh Lộc B

( Xe thư viện)

10

Vĩnh Lộc B

( Xe thư viện)

11

 

12

13

 

14

Phạm Văn Hai

( Xe thư viện)

15

16

Lê Minh Xuân

( Có đoàn Singapore + Xe thư viện)

17

Lê Minh Xuân

( Có đoàn Singapore + Xe thư viện)

18

19

20

21

Vĩnh Lộc 1

( Xe thư viện)

22

23

Vĩnh Lộc A

( Xe thư viện)

24

Vĩnh Lộc A

( Xe thư viện)

25

26

27

     

28

29

30

 

 

 

 

 

 

Tháng 05/ 2015

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

Phong Phú

( Xe thư viện)

6

Phong Phú

( Xe thư viện)

7

8

Đa Phước

( Xe thư viện)

9

 

10

11

 

12

Vĩnh Lộc B

( Xe thư viện)

13

14

Lê Minh Xuân

( Xe thư viện)

15

Lê Minh Xuân

( Xe thư viện)

16

17

18

19

Võ Văn Vân

( Xe thư viện)

20

21

Vĩnh Lộc A

( Có đoàn Singapore + Xe thư viện)

22

Vĩnh Lộc A

( Có đoàn Singapore + Xe thư viện)

23

24

25

     

26

Tân Túc

( Xe thư viện)

27

Đồng Đen

( Xe thư viện

28

Vĩnh Lộc A

( Xe thư viện)

29

30

 

31

 

 

Lịch phục vụ: Từ tháng 06 đến tháng 12/2014

  Tình nguyện viên SIV + Xe lưu động phục vụ trường học
  Xe lưu động phục vụ trường học (không có tình nguyện viên)
  Phục vụ tại các Trung tâm Văn hóa (không có tình nguyên viên)

Tháng 6/ 2014

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(CC)

Vĩnh Lộc A

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

(CC)

Phạm Văn Hai

30

(CC)

Tân Quy Tây

           

Tháng 7/ 2014

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

1

2

3

4

5

Phong Phú

6

7

8

(CC)

Bình Lợi

9

(CC)

Vĩnh Lộc

10

(CC)

Tân Kiên

11

(CC)

Tân Túc

12

13

14

Vĩnh Lộc B

15

16

Vĩnh Lộc B

17

(CC)

Tân Nhựt

18

19

20

21

22

(CC)

Vĩnh Lộc A

23

24

25

26

27

Phong Phú

28

     

29

(CC)

Phạm Văn Hai

30

(CC)

Phạm Văn Hai

31

     

 

Tháng 8/ 2014

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

       

1

2

3

4

5

(CC)

Tân Túc

6

(CC)

Tân Túc

7

8

Vĩnh Lộc B

9

10

11

12

(CC)

Phạm Văn Hai

13

(CC)

Phạm Văn Hai

14

15

Đa Phước

16

17

18

19

Đa Phước

20

Phong Phú

21

22

Vĩnh Lộc B

23

24

25

26

Phong Phú

27

Vĩnh Lộc A

28

Vĩnh Lộc A (No SIV)

29

Đa Phước

(No SIV)

30

31

Tháng 9/ 2014

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

Lê Minh Xuân

9

10

11

Lê Minh Xuân

12

Vĩnh Lộc B

13

14

15

16

Đa Phước

17

Đa Phước

18

19

Phong Phú

20

21

22

23

Vĩnh Lộc A

24

Vĩnh Lộc a

25

26

Phong Phú

27

28

29

(CC)

Vĩnh Lộc A

30

Lê Minh Xuân

         

Tháng 10/ 2014

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

   

1

Lê Minh Xuân

2

3

Lê Minh Xuân

4

5

6

7

Phong Phú

8

9

Đa Phước

10

Phong Phú

11

12

13

14

Vĩnh Lộcc B

15

Vĩnh Lộc B

16

17

Đa Phước

18

19

20

21

Vĩnh Lộc A

22

Lê Minh Xuân

23

24

Đa Phước

25

26

27

(CC)

Vĩnh Lộc A

28

Phong Phú

29

Phong Phú

30

31

Đa Phước

   

Tháng 11/ 2014

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

         

1

2

3

4

Đa Phước

5

6

Vĩnh Lộc B

7

Lê Minh Xuân

8

9

10

11

Vĩnh Lộc B

12

Vĩnh Lộc A

13

14

Vĩnh Lộc B

15

16

17

Lê Minh Xuân

18

Vĩnh Lộc B

19

20

21

Lê Minh Xuân

22

23

24

(CC)

Tân Túc

25

Vĩnh Lộc A

26

27

Phong Phú

28

Đa Phước

29

30

THÁNG 12/ 2014

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

1

2

Đa Phước

3

Đa phước

4

5

Phong Phú

6

7

8

9

Phong Phú

10

11

Vĩnh Lộc A

12

Phong Phú

13

14

15

16

Vĩnh Lộc A

17

Vĩnh Lộc A

18

19

Lê Minh Xuân

20

21

22

23

Lê Minh Xuân

24

25

Vĩnh Lộc B

26

Vĩnh Lộc B

27

28

29

(CC)

Phạm Văn Hai

30

Lê Minh Xuân

31

(CC)

Vĩnh Lộc A

       

 

Lịch phục vụ lưu động

◄◄
►►
Tháng 9 2019
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 thứ 7 Chủ nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30