◄ Quay lại

TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ TÀI NGUYÊN SỐ

Sự kiện sắp diễn ra 
 
 20/03/2019
NỘI DUNG:
Căn cứ kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020 của Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ  xây dựng Kế hoạch "Tổ chức Hội thảo Chia sẻ tài nguyên số" vào ngày 20/3/2019 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp với mục đích:
- Tăng cường nguồn tài liệu điện tử/ tài liệu số cho thư viện thành viên Liên hiệp Thư viện Khu vực MĐNB & CNTB
- Thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn tài liệu điện tử/ tài liệu số hữu ích của thư viện thành viên cho cộng đồng người sử dụng
- Tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ nguồn tài liệu điện tử/ tài liệu số trong Liên hiệp Thư viện Khu vực M ĐNB & CNTB

 
 

Các ngày

  • 20/03/2019