Triển khai công tác sưu tầm, số hóa tài liệu hán nôm năm 2020

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh là một trong những thư viện công cộng của cả nước đã tổ chức thực hiện các chương trình liên quan đến hoạt động sưu tầm, số hóa tài liệu Hán Nôm phục vụ công tác lưu trữ và phục vụ các nhà nghiên cứu. Hơn 10 năm liên tục thư viện đã phối hợp với các thư viện Bắc Miền Trung thực hiện công việc đầy ý nghĩa này.

Trong khuôn khổ hơp tác năm 2020, thư viện cùng với các thư viện các tỉnh thực hiện công tác sưu tầm và số hóa tại địa phương từ tháng 6.2020 đến hết tháng 7.2020, cụ thể như sau:

- Đà Nẳng: từ 01/06 - 12/06/2020

- Huế: Từ 16/06 - 05/07/2020

- Hưng Yên: Từ 06/07- 21/07/2020

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806